GDPR

GDPR – Общ регламент относно защитата на данните

 

Във връзка с влизането в сила от 25 май 2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – „ОРЗД”), искаме да ви предоставим информация относно начина, по който работим с Вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област. Напомняме, че според гореописания Регламент фотографските изображения (снимките) са лични данни.

Когато посещавате уебсайта ни https://artsenses.me, ние не събираме Ваши лични данни – ако решите да ни предоставите такава информация, Стартсенсес13 – Габрово ООД в качеството на администратор на лични данни ще обработи Ваши лични данни. Стартсенсес13 – Габрово ООД се стреми да осигури адекватно ниво на защита на събираните лични данни и да ги обработва само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства. Дружеството събира само данни, които са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

 

Информация за администратора на лични данни

Наименование: Стартсенсес13 – Габрово ООД

ЕИК: 205506345

Седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. Въстаническа №36, ет. 1

Данни за контакт: ivelin_totev@artsenses.me, +359 882 64 16 62

Събиране на личните данни

Наемайки Стартсенсес13 – Габрово ООД за фотографски услуги, Вие се съгласявате да бъдете фотографирани. Също така се задължавате да информирате присъстващите на мястото, на което се снима, че ще бъдат фотографирани, в това число гости, посетители, персонал, външни фирми, подизпълнители и други.

Администраторът не използва „бисквитки” (cookies) за събиране, обработване, разпространение или записване на лични данни. Уебсайтът не използва системи за регистрация и автентикация на потребителите. На уебсайта се използват бисквитки на Google Analytics, които се използват за събиране и анализ на обобщена информация, свързана с посещението и използването на уебсайта. На уебсайта се използват и бисквитки на Facebook Ads – Стартсенсес13 – Габрово ООД няма достъп до лични данни, които биха могли да бъдат събирани и обработвани от Facebook чрез такива бисквитки.

Основание за обработването

Личните данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, букви а) и е) от ОРЗД, а именно: субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора.

В зависимост от конкретния случай Стартсенсес13 – Габрово ООД обработва (или може да обработва) данните Ви и когато обработването е необходимо за спазването на законово задължение или когато е налице някое от другите условия, посочени в чл. 6, пар. 1 от ОРЗД.

Цели на обработването

Вашите лични данни ще бъдат обработвани за следните цели:

  1. Представяне на фотографската ни работа пред потенциални клиенти, включително рекламиране на търговската дейност на дружеството в традиционни медии, дигитални медии, онлайн канали и други.
  2. Участие с фотографската ни работа в конкурси, състезания, пленери и други.

Обработката по предходните два параграфа ще се извършва на основание легитимния интерес на Стартсенсес13 – Габрово ООД  да развива своята търговска дейност, при предприемане на достатъчни мерки за защита на личните Ви данни.

Получатели на личните данни

Личните данни ще бъдат обработвани от служители на администратора или обработващи личните данни, сред които по-специално ще бъдат доставчици на облачни услуги в областта на хостинга, съхранението на файлове, CRM и eMail услугите.

Стартсенсес13 – Габрово ООД работи единствено с доставчици с добра репутация, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на ОРЗД и да осигурява защита на правата на субектите на данни.

Тези компании, без изброяването да е изчерпателно, са:

Някои от доставчиците на услуги е възможно да прехвърлят данни извън рамките на ЕС/ЕИП, когато е налице решение относно адекватното ниво на защита, например – в случая на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield), или при наличието на други подходящи гаранции в съответствие с изискванията на ОРЗД. За повече информация можете да разгледате политиките за поверителност на нашите доставчици.

Срок за съхранение на личните данни

Личните данни ще бъдат съхранявани до оттегляне на съгласието Ви за тяхното съхранение и обработване.

Когато по силата на задължителна разпоредба администраторът трябва да задържи Вашите лични данни за по-дълъг период или данните са необходими, за да може администраторът да предяви правни искове или да се защити срещу такива, администраторът ще запази личните Ви данни до края на съответния период на съхранение или до уреждането на съответните искове.

Администраторът си запазва правото да съхранява данни в анонимизиран вид.

Права, с които разполагате

Вие имате следните права съгласно ОРЗД:

  • да оттеглите Вашето съгласие по всяко време;
  • да възразите срещу обработване на лични данни, основаващо се на легитимен интерес или за целите на директния маркетинг, след което обработването за съответните цели ще бъде прекратено;
  • на достъп до, коригиране или изтриване на личните Ви данни;
  • на ограничаване на обработването;
  • на преносимост на личните Ви данни;
  • на жалба до Комисия за защита на личните данни (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2).
0/5 (0 Reviews)